Zapraszamy

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej.

Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznej wymienianych obok poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii. Coraz częściej jest rekomendowana jako ważna forma przeciwdziałania występowaniu zaburzeniom psychicznym oraz niezbędny sposób wzmacniania zdrowia psychicznego.
Celem pierwszej konferencji, zaplanowanej na 2019 rok, jest prezentacja sposobów promocji zdrowia psychicznego w różnych kontekstach, m.in.:
1.    wśrodowisku szkolnym i akademickim – wobec dzieci,młodzieżyi studentów;
2.    wśrodowisku pracy;
3.    wobecosób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin;
4.    wobecpacjentów chorujących przewlekle somatycznie;
5.    wobecgrup zagrożonych wykluczeniem m.in. mniejszości seksualnych, migrantów, seniorów.
W wielu krajach Europy (m.in. Norwegia, Finlandia) oraz świata (Australia, Kanada) promocja zdrowia psychicznego ma własnąwieloletnią tradycję. W Polsce wciąż brakuje systemowych rozwiązań dotyczących wprowadzania efektywnych programów promocji zdrowia psychicznego, zasad realizacji oraz weryfikacji ich skuteczności.Szereg dokumentów krajowych, jak i europejskich zaleca wprowadzanie oraz realizację programów promocji zdrowia psychicznego.   Zatem ważna,interesującai kształcąca jest prezentacja dobrych praktyk i ich efektów, które realizowane sązarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do spotkania się praktyków i badaczy, możliwością wymiany doświadczeń oraz szansą na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.
  
W imieniu Organizatorów,
Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała
dr Lidia Zabłocka-Żytka

Ramowy program konferencji

I dzień – 7 Listopada

8.30-16.00 rejestracja uczestników
10.00-10.15 powitanie uczestników
10.15-12.00 wykłady plenarne z udziałem zaproszonych ekspertów i dyskusja
12.00 – 12.30 przerwa na kawę
12.30-14.00 sesje równoległe
14.00- 14.45 przerwa na obiad 
14.45-15.15 sesja posterowa
15.15- 16.30- wykłady plenarne z udziałem zaproszonych ekspertów i dyskusja
16.30-17.30- panel dyskusyjny z udziałem ekspertów- Promocja zdrowia psychicznego- sukcesy i wyzwania
17.30 lampka wina
 
II dzień – 8 listopada
9.00-11.00 – wykłady plenarne z udziałem zaproszonych ekspertów i dyskusja
11.00-11.20 przerwa na kawę
11.30-13.30 Warsztaty (równoległe, do wyboru)
13.30 zakończenie konferencji
 
Program szczegółowy zostanie udostępniony po 15.10.2019.

Zapisy i opłaty

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł.

Zapraszamy do zapisu od 15.05.2019. do 15.09.2019.

Warsztaty

Warsztaty odbywać się będą drugiego dnia konferencji w godzinach 11.30-13.30.

Prelegenci

Lidia Cierpiałkowska, Emilia Soroko


„Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi - diagnoza i prewencja z perspektywy psychopatologii rozwojowej”

 

Lidia Cierpiałkowska – prof. zwycz. z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapeuta i honorowy superwizor terapii uzależnienia od alkoholu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM i studiów podyplomowych Specjalizacji w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracuję jako psychoterapeutka, specjalizuję się w terapii osób z zaburzeniami osobowości. Jestem autorką wielu prac naukowych, w tym opublikowałam znaczące dla niektórych dziedzin psychologii klinicznej monografie i podręczniki.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na wyjaśnieniu uwarunkowań efektywności terapii pacjentów z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych (znaczenia relacji i sojuszu terapeutycznego), opisaniu ścieżek rozwoju i satysfakcji z życia osób pochodzących z rodzin z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu oraz z rodzin z poważnymi zaburzeniami psychicznymi (np. schizofrenią, dwubiegunowymi zaburzeniami afektywnymi). W projektach badawczych znaczące miejsce zajmują zawsze zagadnienia zaburzenia osobowości, rozumiane zgodnie z założeniami teorii relacji z obiektem.  

Emilia Soroko, dr hab., prof. UAM. Pracuje w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kieruje Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej. Interesuje się problematyką diagnozy klinicznej dla potrzeb psychoterapii, socjoterapią wobec młodzieży, psychologią narracyjną, a także podejściem jakościowym i mieszanym w badaniach psychologicznych. W badaniach naukowych koncentruje się  na poszukiwaniu mechanizmów intrapsychicznych wyjaśniających utrzymywanie się zaburzeń psychicznych. Stosuje najczęściej metodę wywiadu oraz jakościową i ilościową analizę wypowiedzi. Jest autorką monografii „Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach” (2014).

Jan Czesław Czabała

 


„Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Europy.”

 

Jan Czesław Czabała- psycholog kliniczny, profesor w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,  członek Working Party on Mental Health przy DG SANCO Komisji Europejskiej – 2001-2005, członek WHO Task Force on Mental Health Assessment – 1999-2005, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia ds. zdrowia psychicznego przy WHO, przewodniczący Rady ds. Promocji Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia – 1997-2006, kierowanie polską częścią grantu Komisji Europejskiej “Child and adolescent mental health in enlarged Europe: Development of effective policy and practices(CAMHEE)” - (2007- 2009);udział w programie badawczym finansowanym przez Komisję Europejską „Developing the Evidence base for Mental Health Promotion and Prevention In Europe: a Database of programmes and the production of guidelines for Policy and practice(DataPrev)” - 2007-2011; ekspert w programie badawczym Komisji Europejskiej  „Promotion of Mental Health – Improving Practice and Policy”(ProMenPol) –w 2007 – 2010; udziałw grancie: „IMHPA-Implementing Mental Health Promotion Action” finsowanym przez Komisję Europejską i Holenderskie Ministerstwo Zdrowia 2001-2004.

Tim Greacen

Dr Tim Greacen, former Chairperson of the ENTER Mental Health European Network, is Director of the Research Laboratory of the GHU-Paris Psychiatry and Neurosciences, where he has been managing the Paris contribution to EU projects such as Promoting Mental Health minimising mental illness and Integrating Social Inclusion through Education (PROMISE, DG SANCO, n° 2008-216), Best Practise in Promoting Mental Health in Socially Marginalized People in Europe (PROMO, DG SANCO, n° 2006-328), Best Practise in Access, Quality and Appropriateness of Health Services for Immigrants in Europe (EUGATE, DG SANCO, n° 2006-129), Dual diagnosis patient pathways through care (ISADORA, EC FP5: QLG4-CT-2002-00911) and Empowerment of Mental Illness Service Users Through Lifelong Learning Integration and Action (EMILIA, CIT-3-2005-513435), and, at a national level, managing projects such as the Parental Skills and Attachment in Early Childhood Program (CAPEDP) or the Housing First Program Un Chez Soi d’Abord. Author and editor of seven books and numerous publications in the field of mental health promotion, service user empowerment and doctor-patient relationships, targeting both scientific and professional audiences as well as the general public, Dr Greacen is a recognised figure in France in the field of mental health promotion and prevention, user empowerment, and user participation in health services. In 2014, he was elected chairperson of the Mental Health Working Group for the Greater Paris Area Health Services, a post that he still holds today.

Liliia Ye. Klos

Possibilities for solving mental health problems in the conditions of the Lviv Polytechnic Community Health Clinic”

 

Liliia Klos works as an associated professor  of the Department of Sociology and Social Work of the Lviv Polytechnic National University  since 2003 after defending his Ph.D. in Pedagogy on the topic: "Development of medical education in Western Ukrainian lands (second half of the 18th - 30th years of the twentieth century). At the same time he worked as a pediatrician in the department of infectious diseases of the district hospital in Lviv oblast. Her doctors experience and the needs of social services in Lviv and the region determined the focus of her further professional activities aimed at developing to social work in the field of health care and health promotion. Her next doctoral dissertation on pedagogy on the topic: "The theory and practice of training future social workers at US universities to health  care and health promotion  activities" was defended in 2018. The results of her scientific research have found practical application in the education of BSW, MSW and PhD students in social work, contribute to the formation of their professional competencies in the field of health and in the further development of the social services in the community. An important place in the formation of the competence of social workers in the field of health  care and health promotion  is аsocial work in the mental health. Liliia Klos was the initiator and main executor of the preparation of the masters program specialization for "Social work in the field of mental health".

Elżbieta Nerwińska

„Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole  - na przykładzie programów „Przyjaciele Zippiego” i „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.”

Mgr Elżbieta Nerwińska – absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale 

edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga szkolnego i socjoterapeuty. Od lat związana z systemem doskonalenia nauczycieli. Była dyrektorem m.in. Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (obecnie Ośrodek Rozwoju Edukacji), dwukrotnie pełniła funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od 2010 roku prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Pozytywnej Edukacji.

We współpracy z trenerami z całego kraju upowszechnia w przedszkolach i szkołach podstawowych takie programy jak: Przyjaciele Zippiego, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej i Strażnicy Uśmiechu, rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży. 

Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik

Monitorowanie stanu zdrowia psychicznego nastolatków na podstawie wyników badań HBSC

 

dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik

Pedagog, psycholog, psychotetapeuta. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Od 2003 roku należy do polskiego zespołu międzynarodowej sieci badawczej HBSC. Pracuje klinicznie, w nurcie integratywnym, z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: wsparcia społecznego, uwarunkowań zdrowia dzieci i młodzieży, jakości życia związanej ze zdrowiem, a w szczególności funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

 

Dr hab. Joanna Mazur 

Biostatystyk i epidemiolog, profesor w Instytucie Matki i Dziecka, obecnie kieruje Zakładem Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Od 27 lat związana z międzynarodową siecią badawczą HBSC, w tym od 2004 roku jest krajowym koordynatorem tych badań w Polsce. W obszarze jej zainteresowań znajduje się wdrażanie w kraju nowych narzędzi do pomiaru zdrowia dzieci i młodzieży oraz nowoczesnych metod analitycznych. Kierowała pięcioma grantami uzyskanymi w prestiżowych krajowych konkursach (KBN, MNiSzW, NCN). Specjalizuje się w analizach społecznych nierówności w zdrowiu. Jest  autorką lub współautorką ponad 200 publikacji naukowych.

 

Krzysztof Ostaszewski

Różnice między promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń / problemów zdrowia psychicznego. Wskazania dla praktyki i ewaluacji „

 

dr hab. Krzysztof Ostaszewski - badacz i profilaktyk. Zajmuje się problematyką resilience, zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”. Autor lub współautor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program realizowanego w latach 2003-2004 na Uniwersytecie Michigan (USA). Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redaktor naukowy miesięcznika Remedium. Członek Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Bojan Šošic

„Promoting Mental Health: Science and Human Values”

 

Dr Bojan Sosic is a psychologist with vast experience in reforming mental health services and especially supporting mental health service users' initiatives, and mental health challenges related to migration. As a researcher, he has acted as principal investigator in studies conducted across Bosnia and Herzegovina and South-East Europe, with samples totaling several thousands of individuals, using biological, psychological or socio-economic indicators. He contributed to setting up a number of studies or psycho-social aid programmes in the field of mental health, quality of life and well-being, education and determinants of socioeconomic status, including programmes conceived after the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami. Although he taught the subjects of psychobiology and personality psychology, Sosic’s academic career actually started in the field of history and philosophy of science, which will serve as background for his address at the 1st International Scientific and Training Conference on Methods of Psychological Help „Mental health promotion - from theory to practice”.

Rhonda Wilson

Dr Rhonda Wilson is Associate Professor in Nursing at the University of Canberra, Australia. She has recently returned to Australia after living and working in Denmark (University of Southern Denmark) where she was Associate Professor of E Mental Health and Head of Research for the Telepsychiatric Centre in a regional psychiatric hospital service area. 

Rhonda has published extensively in international journals, book chapters and conference papers. She is a Registered Nurse in Australia, currently serving on the Australian Nurses and Midwives Registered Nurse Course Accreditation Committee. She has previously worked as a clinical nurse, researcher and academic in Australia in various roles over the last 30 years; the past 12 years as a mental health educator for student nurses and other health professions, as well as supervising higher degree research students. 

Through her work as a mental health clinician and as a researcher, Rhonda has specialised in the mental health care of hard to reach populations in regional and rural communities, and particularly with young people. Her main interests are in developing evidence-based precision digital therapeutics aimed at enhancing recovery. 

Her current research about The safe use of digital therapeutics for people with mental health conditions, will discuss the proliferation of digital health resources and the need to critique the quality and efficacy of current resources, while working towards the development of precision administration of digital therapeutics in the future.

Partnerzy

 

ENTER Mental Health Network

https://www.entermentalhealth.net

Kontakt

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
 +48 22 589 36 00

Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego
Instytut Psychologii
 

W sprawie szczegółowych informacji o konferencji prosimy o kontakt:
dr Lidia Zabłocka-Żytka
 lzablocka@aps.edu.pl

W sprawie szczegółowych informacji dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego prosimy o kontakt pod numer Tel. 589-36-00 wew. 2065
Alicja Pęczyk
 apeczyk@aps.edu.pl