Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej.

 

Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznej wymienianych obok poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej czy psychoterapii. Coraz częściej jest rekomendowana jako ważna forma przeciwdziałania występowaniu zaburzeniom psychicznym oraz niezbędny sposób wzmacniania zdrowia psychicznego.

Celem pierwszej konferencji, zaplanowanej na 2019 rok, jest prezentacja sposobów promocji zdrowia psychicznego w różnych kontekstach, m.in.:

  1. wśrodowisku szkolnym i akademickim – wobec dzieci,młodzieżyi studentów;
  2. wśrodowisku pracy;
  3. wobecosób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin;
  4. wobecpacjentów chorujących przewlekle somatycznie;
  5. wobecgrup zagrożonych wykluczeniem m.in. mniejszości seksualnych, migrantów, seniorów.

W wielu krajach Europy (m.in. Norwegia, Finlandia) oraz świata (Australia, Kanada) promocja zdrowia psychicznego ma własnąwieloletnią tradycję. W Polsce wciąż brakuje systemowych rozwiązań dotyczących wprowadzania efektywnych programów promocji zdrowia psychicznego, zasad realizacji oraz weryfikacji ich skuteczności.Szereg dokumentów krajowych, jak i europejskich zaleca wprowadzanie oraz realizację programów promocji zdrowia psychicznego.   Zatem ważna,interesującai kształcąca jest prezentacja dobrych praktyk i ich efektów, które realizowane sązarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do spotkania się praktyków i badaczy, możliwością wymiany doświadczeń oraz szansą na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

 

W imieniu Organizatorów,

 

Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

dr Lidia Zabłocka-Żytka